مقداد ملکی

بنیان‌گذاری ها
مرکز نوآوری راشا
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مرکز نوآوری راشا
بازدیدهای اخیر