ملیسا نافال هررا

سوابق هیئت مدیره
بانک مشترک ایران - ونزوئلا
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر