ملیکا محسن زاده

سوابق شغلی
رئیس هیئت مدیره
برنامه نویسان رایان - تمام وقت
بازدیدهای اخیر