مهدیه فتحی پور

بنیان‌گذاری ها
اکتیوا
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مدیر فروش
سلوکیپ
سوابق هیئت مدیره
اکتیوا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر