مهدی برجیان

سوابق شغلی
مدیر توسعه نرم افزار
فناوران سرمد - تمام وقت
بازدیدهای اخیر