مهدی سالاری

بنیان‌گذاری ها
فسقلی سنتر
بنیان‌گذار
بیزینس نالج
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
فسقلی سنتر
مدیر عامل
بیزینس نالج
بازدیدهای اخیر