مهدی فریمانی

بنیان‌گذاری ها
تافردا
بنیان‌گذار
کندو
بنیان‌گذار
دادپرداز
بنیان‌گذار
سوابق شغلی
مدیر محصول
کندو
سوابق هیئت مدیره
رئیس هیئت مدیره
کندو
رئیس هیئت مدیره
دادپرداز
بازدیدهای اخیر