مهدی فضلی

سوابق هیئت مدیره
گروه صنعتی گلرنگ
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر