مهدی کریمی نیسیانی

سوابق شغلی
معاون سازمان فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران - تمام وقت
اخبار
بازدیدهای اخیر