عکس پروفایل مهردادموسی پور۰۰۰۱۰۱

مهردادموسی پور۰۰۰۱۰۱

ساخت برتر

عکس پروفایل مهردادموسی پور۰۰۰۱۰۱

مهردادموسی پور۰۰۰۱۰۱

ساخت برتر

ساخت برتر

ساخت حسگر لمسی ساخت ربات ساخت وهوش سنج وی اهل استان لرستان میباشد