عکس پروفایل مهردادموسی پور۱۰۲۱۰۳

مهردادموسی پور۱۰۲۱۰۳

مهردادموسی پور....۱۸۵

عکس پروفایل مهردادموسی پور۱۰۲۱۰۳

مهردادموسی پور۱۰۲۱۰۳

مهردادموسی پور....۱۸۵

مهردادموسی پور....۱۸۵

مهردادموسی پور سازنده کاردستی استان لرستان شهر کوهدشت میباشد وی سازنده چند چیز است ساخت حسگر لمسی رباط و سایردیگر