عکس پروفایل مهسا سلطانی

مهسا سلطانی

عکس پروفایل مرکز نوآوری و شتابدهی دنیای اقتصاد

مدیر روابط عمومیدرمرکز نوآوری و شتابدهی دنیای اقتصاد

عکس پروفایل مهسا سلطانی

مهسا سلطانی

عکس پروفایل مرکز نوآوری و شتابدهی دنیای اقتصاد

مدیر روابط عمومیدرمرکز نوآوری و شتابدهی دنیای اقتصاد