مهناز محمودیان

سوابق شغلی
مهندس یادگیری ماشین
رایان پرداز هوشمند آرتین
بازدیدهای اخیر