میثم آخوندی

بنیان‌گذاری ها
ساز بازار
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
ساز بازار
بازدیدهای اخیر