میلاد فرهنگی

بنیان‌گذاری ها
کارال
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
کارال
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر