نادر نادری

بنیان‌گذاری ها
زیست ابزار طب
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
زیست ابزار طب
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر