نازنین تیماسی

سوابق مشاوره
مرکز نوآوری راشا
بازدیدهای اخیر