نازنین دانشور

بنیان‌گذاری ها
تخفیفان
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
آرمان فناوری هوشمند آریا
مدیر عامل
تخفیفان
بازدیدهای اخیر