نجمه میررضایی

سوابق هیئت مدیره
آمپر لایف
مدیر عامل
کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر