نرگس نجفی

سوابق هیئت مدیره
بانک توسعه صادرات ایران
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر