نریمان فخرایی

سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
مکران
بازدیدهای اخیر