نگین اسدی

سوابق شغلی
مدیر دیجیتال مارکتینگ
ویرآکو هلدینگ - تمام وقت
از شهریور 1400
بازدیدهای اخیر