نگین دانش پور

سوابق شغلی
مدیر روابط عمومی
شتابدهنده سلامت بلوهلث - تمام وقت
از اردیبهشت 1401
بازدیدهای اخیر