نیما مردانی

سوابق هیئت مدیره
آراز ماشین پژوهش بنیان
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر