نیما نامداری

سوابق هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
توسعه ایده های مجازی نود
مدیر عامل
جوانه
سوابق تحصیلی
علم و صنعت ایران
لیسانس - مهندسی صنایع
بازدیدهای اخیر