هادی تقی پوران

بنیان‌گذاری ها
otamin
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
otamin
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر