هادی کمالی

سوابق هیئت مدیره
شتابدهنده صدر فردا
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر