وحید تقوی ده سرخ

سوابق هیئت مدیره
پارس سایان الکترونیک توس
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر