وحید خسروی

بنیان‌گذاری ها
شبکه بوم گردی
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
ایده پردازان الکترونیک جوانان
مدیر عامل
شبکه بوم گردی
بازدیدهای اخیر