وحید سماواتیان

بنیان‌گذاری ها
سورین آزما انرژی
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
سورین آزما انرژی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر