وحید صدرالدینی

سوابق هیئت مدیره
سبز داده افزار
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر