وحید عظیمی

سوابق هیئت مدیره
ایزوگام آفتاب بام شرق دلیجان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر