پرهام احدی

اطلاعات تماس
تلفن همراه
بنیان‌گذاری ها
بینک اپ
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
بینک اپ
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر