پرویز عقیلی

بنیان‌گذاری ها
بانک خاورمیانه
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
بانک خاورمیانه
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر