پرویز کرمی

سوابق هیئت مدیره
کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر