پری خدادادی

سوابق هیئت مدیره
فناوران به آفرین ترنج
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر