پوریا تورکش

بنیان‌گذاری ها
بسازیم
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
بسازیم
بازدیدهای اخیر