پویا جنانی

سوابق شغلی
مدیر مالی و اجرایی
اکسی تک
بازدیدهای اخیر