کامیار میرآخورلی

بنیان‌گذاری ها
خریدسا
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
مدیر عامل
خریدسا
بازدیدهای اخیر