کسری مجیدی

بنیان‌گذاری ها
کاما
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
کاما
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر