کیان ایلکا

سوابق هیئت مدیره
بانک تجارت
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر