کیوان دبیر

بنیان‌گذاری ها
زیست ابزار طب
بنیان‌گذار
سوابق هیئت مدیره
زیست ابزار طب
مدیر عامل
از دی 1401
بازدیدهای اخیر