یوسف نامی

سوابق هیئت مدیره
زیست فناور جوان آذربایجان
بازدیدهای اخیر