حمل و نقل زمینی

در اینجا نمایی کلی از حوزه حمل و نقل زمینی ارائه شده است که شامل شرکت ها، اشخاص و نهادهای دولتی و حاکمیتی است که حول موضوع حمل و نقل زمینی فعالیت دارند.