تک بی

تولید کننده سیستم های هوشمندسازی ساختمان بر پایه اینترنت اشیا

تولید کننده سیستم های هوشمندسازی ساختمان بر پایه اینترنت اشیا

شرکت تک بی یک تولید کننده ایرانی سیستم های هوشمندسازی ساختمان بر پایه اینترنت اشیا می باشد.

بازدیدهای اخیر