عکس پروفایل سامانه های اقتصادی آب شیرین کن
عکس پروفایل سامانه های اقتصادی آب شیرین کن

معرفی

حذف نمک و فلزات سنگین از آب های سطحی و آب چاه مورد استفاده در صنایع مختلف از جمله صنایع نفتی، کشاورزی و داروی چالش بزرگی محسوب می شود. در این میان غشاهای نانوفیلتراسیون به عنوان راه حل مناسبی برای کاهش شوری آب به شمار می آیند تا بدین ترتیب آب مورد نیاز صنایع مختلف تامین شود. همچنین استفاده از این غشا ها به عنوان پیش تصفیه اسمز معکوس سبب کاهش فشار عملیاتی اسمز معکوس، افزایش کیفیت تصفیه و افزایش طول عمر غشاها خواهد شد. کاربرد: استفاده از نانوفیلتر به عنوان پیش تصفیه آب ورودی به سیستم اسمز معکوس تولید آب مورد نیاز جهت دامپروری ها تامین آب مناسب جهت مصارف کشاورزی تامین آب فرآیندی کارخانه های فولاد، پتروشیمی، چرم سازی و ... تولید آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی بازیافت پساب های صنعتی

دریافت خدمات شتابدهی