صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی

خدمات تجاری‌سازی

خدمات تجاری‌سازی

اعضا هیئت مدیره
حسین سلمانی
مدیر عامل
محمد رضا کمپانی سعید
عضو هیئت مدیره
سید مجتبی معظمی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر