عکس پروفایل فضای کار اشتراکی پردیس علم و فناوری

فضای کار اشتراکی پردیس علم و فناوری

ارائه دهنده فضای کار اشتراکی به صورت عمومی

عکس پروفایل فضای کار اشتراکی پردیس علم و فناوری

فضای کار اشتراکی پردیس علم و فناوری

ارائه دهنده فضای کار اشتراکی به صورت عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
فضای کار اشتراکی پردیس علم و فناوری
ایران، تهران، تهران
خیابان فردوسی، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان مسعود سعد، پلاک ۱۲، پردیس علم و فناوری
رایانامه