عکس پروفایل مرکز نوآوری انرژیک

مرکز نوآوری انرژیک

مرکز نوآوری و فضای کار اشتراکی تخصصی انرژی

عکس پروفایل مرکز نوآوری انرژیک

مرکز نوآوری انرژیک

مرکز نوآوری و فضای کار اشتراکی تخصصی انرژی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: شتابدهنده
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
دفتر مرکزی
دفتر مرکزی
ایران، تهران، تهران
خیابان ولیعصر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نفت