عکس پروفایل مرکز نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی

مرکز نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی

عکس پروفایل مرکز نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی

مرکز نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: کارخانه نوآوری ، شتابدهنده
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

تلفن تماس
آدرس مرکز نوآوری دانشگاه محقق اردبیلی
ایران، اردبیل، اردبیل
انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، مرکز نوآوری و رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی